Algemene voorwaarden

1. Definities

 • Rondvaart Zwolle: De aanbieder van rondvaartdiensten in de grachten van Zwolle.
 • Deelnemer: Elke persoon die deelneemt aan een rondvaart georganiseerd door Rondvaart Zwolle.
 • Diensten: Alle rondvaartdiensten aangeboden door Rondvaart Zwolle, inclusief maar niet beperkt tot zelfstandige rondvaarten en begeleide groepsrondvaarten.

2. Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door Rondvaart Zwolle worden aangeboden en op elke overeenkomst die tot stand komt tussen Rondvaart Zwolle en de deelnemer.

3. Reserveringen en Annuleringen

 • Reserveringen voor rondvaarten kunnen telefonisch, via de website of per e-mail worden gemaakt.
 • Indien u de datum van de geplande rondvaart wil wijzigen dient u dit minimaal 7 dagen voor de geplande rondvaart te wijzigen via ons contactformulier. Annuleren is niet mogelijk, tenzij er tijdens het bestelproces een annuleringsverzekering is aangeschaft.
 • Bij het reserveren op locatie gaat u bij betaling automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

4. Tarieven en Betaling

 • De tarieven voor de rondvaarten worden vooraf gecommuniceerd via de website of op aanvraag.
 • Onze tarieven zijn inclusief BTW en brandstofkosten. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient uw betaling online te worden voldaan tijdens het reserveren. Bij niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd de geboekte rondvaart te annuleren.
 • Betaling dient voorafgaand aan de rondvaart te geschieden, tenzij anders overeengekomen.

5. Veiligheid en Regels aan Boord

 • Alle deelnemers dienen zich te houden aan de veiligheidsinstructies en regels aan boord, zoals gecommuniceerd door de bemanning of begeleider.
 • Iedereen aan boord dient de aanwijzingen van de schipper op te volgen. Wij behouden ons het recht voor de rondvaart (voortijdig) te beĆ«indigen of af te wijken van de overeengekomen route indien de aanwijzingen van de schipper niet worden opgevolgd of wanneer de weersomstandigheden dat vereisen.
 • Rondvaart Zwolle is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan persoonlijke eigendommen, tenzij dit het gevolg is van nalatigheid door Rondvaart Zwolle.
 • Het huren van een boot via Rondvaart Zwolle gebeurt op eigen risico. De huurder dient iedere schade, van welke aard ook, dan wel feiten en/ of eventuele schade toebrengende omstandigheden direct aan ons te melden. Doorvaren na een aanvaring is een misdrijf en hier zal aangifte van worden gedaan.
 • Schade aan de gehuurde boten en andere kunnen door de verhuurder worden verhaald op de huurder inclusief alle bijkomende kosten. (n.b. Indien u een persoonlijke WA verzekering heeft lopen dan dekt deze in de meeste gevallen het varen met (huur) boten t/m 4pk. Check uw eigen polisvoorwaarden!)
 • Door Rondvaart Zwolle wordt, tenzij dit aan opzet en/of grove schuld van (de medewerkers van) Rondvaart Zwolle geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van de dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolgde van de activiteit of het arrangement

6. Gedragsregels en gevolgen van niet naleven

 • Huurder gaat zorgvuldig om met de sloep en toebehoren en heeft voldoende vaarkennis en kunde om veilig over het water te navigeren. Huurder dient zicht te houden aan de wettelijke vaarregels, zoals bijvoorbeeld de maximale vaarsnelheid en een nuchtere schipper.
 • Huurder gaat op respectvolle manier om met de vaaromgeving (oevers, buurtbewoners en andere boten etc.). Wij behouden ons het recht voor om zonder enige vorm van restitutie de boot niet mee te geven of de vaartocht vroegtijdig te beĆ«indigen indien een van deze regels wordt overtreden. Deze afweging ligt geheel bij ons als verhuurder en discussie is niet mogelijk.
 • De boten en eventueel gehuurde koelbox(en) dienen schoon en ontdaan van afval opgeleverd te worden bij terugkomst op voor het einde van uw tijdsvlak.
 • Is uw boot vies: Kom dan eerder terug zodat er tijd is om deze schoon te maken voor de volgende huurders.

7. Wijzigingen en Annuleringen door Rondvaart Zwolle

 • Rondvaart Zwolle behoudt zich het recht voor om rondvaarten te wijzigen of te annuleren vanwege slechte weersomstandigheden, technische problemen of andere omstandigheden buiten de controle om.
 • In het geval van annulering door Rondvaart Zwolle zal een alternatieve datum worden aangeboden of zal volledige restitutie van de betaling plaatsvinden.

8. Klachten

 • Klachten over de diensten van Rondvaart Zwolle dienen binnen 48 uur na de rondvaart schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend.
 • Rondvaart Zwolle streeft ernaar om klachten binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen.

9. Privacy

 • Persoonsgegevens van deelnemers worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en de privacyverklaring van Rondvaart Zwolle.
 • Wanneer je een rondvaart bij ons doet of bootje (incl. sups) bij ons huurt, geef je toestemming om beelden (foto en video) waar je op staat te gebruiken voor marketing- en communicatiedoeleinden.

10. Slotbepalingen

 • Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Rondvaart Zwolle en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen zullen in eerste instantie in onderling overleg worden opgelost. Indien dit niet leidt tot een oplossing, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.